• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Yönetilen Tezler


ADI SOYADI

YILI

KONUSU

DERECESİ

ALANI

SUZAN BEYZA KAPTI

2014

Vaka'ya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği

Effectiveness of Case Based Curriculum

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

ÖZGE IŞIK

2014

Gelişmiş ülkelerde ortak olan ilköğretim fen ve teknoloji dersi hedeflerine türkiye’de ulaşılma düzeyi

The level of attaınment ın turkıye consıderıng the objectives of scıence and technology currıculum ın the developed countrıes

Doktora

 

DİLEK İLHAN BEYAZTAŞ

2014

Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve etkili öğrenmeye ilişkin önerileri

Learnıng approaches of successful students' and theır suggestıons about effectıve learnıng

Doktora

 

ÖZGE CAN ARAN

2014

Disiplinli zihin özellikleri açısından fen ve teknoloji eğitimi ve öğrenci düzeylerinin incelenmesi
An investigation of students' disciplined mind characteristics, and science and technology education

Doktora

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training

İPEK DERMAN

2013

Farklı başarı düzeylerindeki okullarda 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin ekosisteme ilişkin öğrenme düzeyleri ve sürdürülebilir çevre bilinci ile ilişkisi
The relationship between the sustainable environmental awareness levels and learning levels of 9th and 12th grade students at school of different achievement levels

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

NUR ÇAKIR

2013

Üniversite eğitiminin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine etkisi
The effect of university education on the development of higher order thinking skills

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ŞÜKRAN BOZDAŞ

2013

Öğretmenlerin mesleklerine adanmışlık düzeyleri ile değerler eğitimi uygulama düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between the level of teachers' commitment to teaching and the level of their practice in values education

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

TOLGA ERDOĞAN

2012

Probleme dayalı öğrenmenin erişiye ve öz-düzenleme becerilerine etkisi
The effects of problem-based learning on achievement and self-regulated learning skills

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ŞEBNEM TURGUT

2011

İlköğretim öğrencilerinin fen bilimlerinin doğasını algılama düzeyleri ile fen ve teknoloji dersi başarıları ve akademik benlik kavramları arasındaki ilişkiler
Secondary school students' perceptions level of nature of science and its relations with their academic success in science and technology lesson and academic self-concepts

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ŞEHNAZ NİGAR ÇELİK

2011

Ortaöğretim İngilizce ders kitabı Breeze 9 hakkında öğrenci, öğretmen ve müfettiş görüşleri
Students', teachers' and ispectors' views about secondary school English coursebook Breeze 9

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

DEMET GÜLSOY

2011

İngilizce okutmanlarının ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin kullanımına ve öğretimine ilişkin görüşleri
Opinions of English instructors and preperatory school students on the use and instruction of language learning strategies

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

GÜLBEYAZ ÇOPUR

2011

İngilizce hazırlık sınıflarında işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin dört dil becerisine etkisi
The effect of cooperative learning on the four skills of English language department students

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ÇAĞLA BASAT

2010

TCMB'de yürütülen hizmet içi eğitimin uygulamaya transferine ilişkin katılımcı ve yönetici görüşleri
Perceptions of the participants and the managers on the transfer of in-service training programs in Central Bank of theRrepublic of Turkey

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HÜMSET SEÇKİN

2010

İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirimesi
Evaluation of fourth grade English language program

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

KENAN DEMİR

2008

Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkililiği
Efficacy of applying integrated teaching program using cooperative and project based learning approaches

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ÖZGÜL BOZOĞLU

2008

Felsefe dersinde eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri
The opinions of the teachers and the students concerning the developing of the critical thinking skills at the philosophy courses.

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MAKBULE BAŞBAY

2008

Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi
The effect of project based instruction on learning outcomes designed according to the revised taxonomy in the instructional design course

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MUSTAFA ALTINDAĞ

2008

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri
Metacognitive skills of students? at faculty of education of Hacettepe University

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

PERİHAN ÜNÜVAR

2008

Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini belirleme ve geliştirme
Developing and determining the quality of the time period fathers spare for their children at 3-6 years a old

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

NECLA EKİNCİ

2008

Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleriyle ilişkileri
Undergraduate students? approaches to learning and their relationships with the variables of teaching-learning process

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

CANAY DEMİRHAN İŞCAN

2007

İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği
The efficiency of primary school values education curriculum

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HASAN HÜSEYİN ŞAHAN

2007

İlköğretim 3. sınıf matematik dersi öğretim programının değerlendirilmesi
Evaluation of third year mathematics program in elementary school

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics

SEVİNÇ ÖLÇER

2004

Okulöncesi eğitim kurumlarında öğretmen çocuk etkileşimi
Teacher-child interaction at preschool education

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MERİÇ KANBUR TUNCEL

2003

Türkiye'de ve Almanya'da sokak çocuklarına uygulanan eğitim programlarının karşılaştırılması ve bir model önerisi

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

FATMA ÇALIŞANDEMİR

2002

Burdur ili okulöncesi öğretimi öğretmenlerinin uygulama yeterlik düzeyleri
The Practising competence levels of pre-school teachers in Burdur

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ZİYNET YILDIZ

2002

Değişik öğretim kademelerindeki öğrencilerin yazım ve noktalama kurallarını uygulama düzeyleri
The Practising levels of students at different teaching levels for orthography and punctuation rules

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HARUN ŞAHİN

1999

Sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the primary school teacher training programme

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

TUĞBA ŞAHİN YANPAR

1997

İlkokul sosyal bilgiler ve matematik dersinde öğretmen, öğrenci etkileşim sıklığının öğrenme düzeyine ve akademik benlik kavramına etkisi
The eppects of equal teacher-student interaction on the learning level and academic self concept of social studies and mathematics in the fourth class of elemantary school

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

NAZIM GÜMÜŞ

1997

Öğrenmeyi öğretmenin öğrenci erişisi, kalıcılığı ve akademik benliğe etkisi
The Effect of teaching metacognitive strategies on the student's achievement, retention, and academic self-concept

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HÜNKAR KORKMAZ BAYLAV

1997

İlkokul fen öğretiminde araç-gereç kullanımı labaratuvar uygulamaları açısından öğretmen yeterlikleri
First level primary school teachers capacity about terms of using equipment and applications laboratory of since teaching

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

HASAN ÖZDER

1996

Tam öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği
Effectiveness of cooperative mastery learning model

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

GÜLŞEN GÜLEKEN

1996

Kız meslek liseleri hazır giyim bölümü programlarının hazır giyim sanayinin ihtiyaçlarına cevap verme düzeyi
The Level of response of the girls vocational high school ready wear department to the needs of the ready wear garment industry

Yüksek Lisans

Giyim Endüstrisi = Clothing Industry

MEHMET ARSLAN

1996

Altı çizili materyalle çalışma ve tam öğrenme yönteminin öğrenme düzeyine, hatırlamaya ve akademik benlik kavramına etkisi
The Effects of instruction with underlined materials and mastery learning methods on the level of learning, recalling and academic self-concept

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

SERAP EMİR

1996

Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin meslek derslerindeki akademik başarıları ile uygulama derslerindeki mesleki performansları arasındaki ilişki
Relation between vocational health high school students academic achievement in vocational courses and their professional performance in application courses

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MEHMET TAŞDEMİR

1995

İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Programı'nın öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
The Evaluation of the four year Primary School Teacher Training Program, which has been put into practice in Turkey recently in accordance with the viewpoints of instructors, teachers and students

Doktora

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

M. KASIM KIROĞLU

1995

Anlamlı öğrenme stratejilerinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi
The Effect of meaningful strategies in comprehending the texts in English

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

MEHMET YILDIZLAR

1994

Özel ve resmi ilköğretim okulları 1. kademe 4. sınıf öğrencilerinin yazma hataları

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

SEMRA KAYA

1993

Çankaya ilçesi ilkokul öğretmenlerinin sınıf içi öğretmen davranışlarını ne derecede gösterdiklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

 

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat