• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Ulusal ve Uluslararası Makaleler

ULUSAL VE ULUSLARARASI MAKALELER

Akman, S. & Senemoğlu, N. (2023). Investigation Students’ Views Regarding Effectiveness of Teaching - Learning Procesess Developed for 9th Grade English Course. Kastamonu Eğitim Dergisi. 31 (3).

Can Aran, Ö. & Senemoğlu, N. (2022). Exploring How Future Scientists Are Disciplining Their Mind. Current Psychology, Doi: 10.1007/s12144-021-02506-9.

Orhan, A. & Senemoğlu, N. (2022). Öğretim Elemanlarının Öğretim Hizmetinin Niteliğini Değerlendirmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Computer and Education Research, 10 (20), 693-715. https://doi.org/10.18009/jcer.1161728

Orhan, A. ve Senemoğlu, N. (2022). Yükseköğretimin Topluma Hizmet ve Bilimsel Araştırma Niteliğinin Değerlendirilmesi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, Doi: 10.30703/cije.1161070.

Özmat, D. ve Senemoğlu, N. (2021). İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlilerinin ve Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımına ve Öğretimine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim, 50(230), 959-992.

Can Aran, Ö. ve Senemoğlu, N. (2021). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Disiplinli Zihnin İncelenmesi. Pamukkale University Journal of Education (51), 152-178.

Özmat, D. & Senemoğlu, N. (2021). Difficulties in Learning English by EFL students in Turkey. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 141-173.

Özdiyar, Ö. ve Senemoğlu, N. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Saygılı ve Etik Zihin (SEZ) Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 622-637., Doi: 10.16986/HUJE.2020063908.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2021). Seventh-Grade Students Levels of Associating Science Courses with Real Life. TED Eğitim ve Bilim, 46 (206), 107-129.

Şen, Z. & Senemoğlu, N. (2021). Prediction of Physics Lesson Learning Level by Students’ Characteristics and Teaching-Learning Process. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 9(4), 625-654.

Tarım, B. ve Senemoğlu, N. (2020). Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerin Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarınınn Benzer Ve Farklı Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (56), 292-325.

Özmat, D. ve Senemoğlu, N. (2020). Yabancı Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1235-1253.

Şen, Z. ve Senemoğlu, N. (2020). Fizik Dersi Akademik Özgüven Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1244-1252.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2019). Development of Challenges Scale Faced By Novice Teachers: A Study On Validity and Reliability. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (48), 219-237.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2614-2625.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Hizmet öncesi eğitimin yeterliğine ilişkin öğretmen algı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 552-576.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme Challenges Faced By Novice Teachers: A Qualitative Analysis. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.

Altindağ, M. & Senemoğlu, N. (2018). Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement in 7th Grade Math Science. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26, 1-10., Doi: 10.24106/kefdergi.409569

Tuncel, M. ve Senemoğlu, N. (2018). Türkiye ve Almanya’da Sokak Çocuklarına Uygulanan Eğitim Programlarının Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 543-568.

Altındağ, M. & Senemoğlu, N. (2017). An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind skills. [Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi]. Journal of Human Sciences, 14(4), 4939-4957.

Demir, K. & Senemoğlu, N. (2017). Integrated Curriculum, Cooperative (Jigsaw II) and Project Based Learning Applications. International Journal of Scientific Research in Education, 10(4), 413-424.

Erdogan, T. & Senemoğlu, N. (2017). PBL in teacher education: its effects on achievement and self-regulation. Higher Education Research & Development, 1-14.

Senemoğlu, N., İlhan Beyaztaş, D. & Kaptı, S. B. (2016). Graduate students’opinions of professors’competencies in graduate schools of education. Journal of the International Society for Teacher Education, 20(2), 79-92.

Erdogan, T. & Senemoğlu, N. (2016). Development and validation of a scale on self regulation in learning (SSRL). SpringerPlus, 5(1), 1686, 1-13.

Akkuş Çakır, N. ve Senemoğlu, N. (2016). Yükseköğretimde analitik düşünme becerileri (Analytical thinking skills in higher education). Kastamonu Eğitim Dergisi, (Kastamonu Journal of Education), 24(3), 1487-1502.

Derman, İ. & Senemoğlu, N. (2015). Ortaöğretim 9 ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri (Sustainable Environmental Awareness of 9th and 12th Grade Students). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences), 48(2), 61-82.

Kozikoğlu, İ. & Senemoğlu, N. (2015). The content analysis of dissertations completed in the field of Curriculum and Instruction (2009-2014). Eğitim ve Bilim Dergisi (Education & Science) 40(182).

Kaptı, S. B. ve Senemoğlu, N. (2015). Vak’aya Dayalı Öğretim Programının Etkililiği (Effectiveness of Case Based Curriculum), İlköğretim Online (Elementary Education Online), 14(3), 899-913.

Kaptı, S. B., İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, A. & Senemoğlu, N. (2015). Case based curriculum in administration and leadership course. European Scientific Journal,11(11), 82-93.

İlhan Beyaztaş, D. & Senemoğlu, N. (2015). Factors affecting successful student learning; approaches and learning approaches (Başarılı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler). Eğitim ve Bilim,(Education & Science), 40(179), 193-216.

Can Aran, Ö. ve Senemoğlu, N. (2014). Disiplin zihin özellikleri açısından fen eğitiminin incelenmesi. (An examination of science education in terms of disciplinary mind treats). Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 29(4), 46-59.

İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, S. B. ve Senemoğlu, N. (2013). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul/İlköğretim 1. Kademe Programlarının İncelenmesi (An Analysis of Elementary School Curriculasince the Foundation of Republic of Turkey). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46 (2), 319-344.

Altındağ, M. & Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 28 (1), 15-26.

Gürlen, E., Turan, S. & Senemoğlu, N. (2013). The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement. Educational Research and Review, 8 (5), 171-178.

Savas, B., Senemoğlu, N. & Kocabas, A. (2012). The Effects of Integrated Unit And Constructivist Based Teaching Learning Process On Fourth Grades Students' Learning Levels, Attitudes Towards Learning, Academic Self-Confident. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2811-2815.

Senemoğlu, N. (2011). How effective are initial primary teacher education curricula in Turkey? Student teachers, faculties, mentors and teachers let us know. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum & Instruction), 1(1), 35-47.

Senemoğlu, N. (2011). Colleges of Educatioan Students’ Approaches to learning and study skills. Eğitim ve Bilim (Education & Science), 36 (160), 65-80.

Ünüvar, P. ve Senemoğlu, N. (2010). Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini geliştirme (Developing the quality of the time period fathers spend with their children at 3-6 years old). Pamukkale University Journal of Educational Faculty. Issue: 27, ss. 55-66.

Senemoğlu, N., Demirel, M., Yagci, E. ve Üstündağ, T. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inanç düzeyleri (Elementary school teachers’ self- efficacy beliefs). Humanity & Social Sciences Journal. 4(2): 164-171.

İşcan Demirhan, C. & Senemoğlu, N. (2009). Effectiveness of values education curriculum for fourth grades. Education & Science, 34(153), 1-14.

Turan, S., Elçin, M., Üner, S., Odabaşı, O., Sayek, İ. & Senemoğlu, N. (2009). The impact of clinical visits on communication skills training. Patient Education and Counselling. 77(1), 42-47.

Senemoğlu, N. (2007). High status Turkish female administrators in higher education in Turkey. Advancing Women in Leadership Online Journal. Summer 2007, 1-18.

Senemoğlu, N. (2007). Changes in teacher education in Turkey. ISTE (International Society for Teacher Education) Newsletter. Number 22. February, 2007.  

Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunları ve öneriler (Implementations of initial primary teacher training programs in Turkey, problems and recommendations).  S.D.U. Journal of Faculty of Education, Burdur, July, 5, pp: 154 -193.

Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlilikleri. Eğitimde yansımalar: 2000 yılında Türk Milli Eğitim örgütü ve yönetimi Sempozyumu (Student perception of teacher competencies. Reflection in education: Turkish National Education organization and administration in 2000). Öğretmen Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Eğitim Araştırma-Geliştirme Vakfı. Ankara: 11-13 Ocak 2001, Ankara.

Senemoğlu, N. (2001). Çocuk hakları, çalışan çocukların eğitim sorunları (Children’s rights: educational problems of working children). Milli eğitim Bakablığı Eğitim, Sanat ve Kültür Dergisi (Journal of Education, Art and Culture: Ministry of National Education). Temmuz-Ağustos-Eylül ss.25-35 (July – August – September. pp. 25-35).

Senemoğlu, N. ve Çelik, K. (2000). İlköğretimde sayısal göstergeler ve 2000'li yıllarda nitelik geliştirme (Numerical indicators in primary education and qualitative development  in 2000’s).  S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi (S.D.U. Journal of Faculty of Education in Burdur). 1(1), 181-194.

Senemoğlu, N. & Fogelman, K. (1995). The effects of cognitive entry behavior and feedback-correction on the level of learning. Journal of Educational Research. 89(1), 59-63.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? (Which competencies should preschool curriculum address?). H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). 10 (1994) 21-30.

Senemoğlu, N. (1994). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir (A primary teacher is not a person who transfers knowledge to students, but is a person who teaches students how to find knowledge). MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik (MPM Productivity as the Key in Development: Interview of the Month).  No. 81.

Senemoğlu, N. (1993). A study of initial primary teacher training in England with implications for the system in Turkey. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). 9, 367-376.

Senemoğlu, N.  (1992). Türkiye ve İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye'deki sistemin geliştirilmesi için öneriler (Initial primary teacher training in England and Turkey: recommendations for development of Turkish system). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 143-156. Türkiye'de îlköğretim Sempozyumu Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education - Symposium in Primary Education in Turkey).

Senemoğlu, N. (1990). Öğrenci giriş nitelikleri ve öğretme-öğrenme süreci özelliklerinin matematik derslerindeki öğrenme düzeyini yordama gücü (Predictive power of student characteristics and teaching-learning processes on success on Mathematics achievement). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University Faculty of Education), 5, 269-270.

Senemoğlu, N. (1990). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede "genel kültür" bakımından Fen Edebiyat fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training in the area of general culture and arts for secondary schools in the faculties of art and science and of education). Çağdaş Eğitim (Contemporary Education). September, October, November. 1-14.

Senemoğlu, N. ve Özçelik, D.A. (1989). Ortaöğretime öğretmen yetiştirmede meslek bilgisi bakımından Fen-Edebiyat ve Eğitim fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training in the area of teacher professional studies for secondary schools in the faculties of art and science and of education). Çağdaş Eğitim (Contemporary Education). 14, 142-144.

Senemoğlu, N. (1989). Orta öğretime öğretmen yetiştirmede "alan bilgisi" bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği (Efficiency of teacher training for secondary schools in the faculties of art and science and of education). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Journal of Hacettepe University, Faculty of Education). 4, 109-126.

Senemoğlu, N. (1989). Okulöncesi eğitimde dilin önemi (The importance of language in preschool education). Milli Eğitim Vakfı Dergisi  (Journal of National Education Foundation). 4(14), 21-23.

Senemoğlu, N. (1988). Öğrenme düzeyini yükseltme (Increasing the level of learning). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Joumal of Hacettepe University, Faculty of Education). 3, 105-115.

Senemoğlu, N.  (1988). Öğretimin geliştirilmesi (Development of instruction). Eğitim ve Bilim (Education and Science). 12: 67, 27-31.

Senemoğlu, N. (1987). Tam öğrenme-avantajları ve sınırlılıkları (Mastery learning-advantages and disadvantages). Eğitim ve Bilim (Education and Science). 12: 66, 1-5.

Senemoğlu, N.  (1987). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma (A research on teacher behaviour in the classroom.) Eğitim ve Bilim (Education and Science). 11: 64, 50-57.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Takvim
Saat